ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΑΕ 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
 Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2014  Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης Ποσά κλειόμενης
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως 4.975,63 4.975,63 0,00 4.975,63 4.975,63 0,00 Ι. Κεφάλαιο μετοχικό/εταιρικό 
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Καταβλημένο  898.860,00 635.610,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Οφειλόμενο  0,00 0,00
4.975,63 4.975,63 0,00 4.975,63 4.975,63 0,00 3. Αποσβεσμένο 0,00 0,00
898.860,00 635.610,00
Γ.  ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.  Ασώματες ακινητοποιήσεις ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 0,00 0,00
1. Έξοδα ερευνών & αναπτύξεως 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IIΙ Διαφορές αναπροσαρμογής επιχορηγήσεων επενδύσεων
3. Υπεραξία επιχειρήσεως 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών & χρεογράφων 0,00 0,00
4. Προκαταβολές κτήσεως ασώματων ακινητοποιήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων 0,00 263.159,74
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263.159,74
ΙΙ.  Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - οικόπεδα 126.914,63 0,00 126.914,63 126.914,63 0,00 126.914,63 IV. Αποθεματικά κεφάλαια
2. Ορυχεία - μεταλλεία - λατομεία  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Τακτικό αποθεματικό 28.167,29 26.404,20
3. Κτίρια & τεχνικά έργα 505.269,02 471.652,80 33.616,22 505.269,02 433.442,04 71.826,98 2. Αποθεματικά καταστατικού 0,00 0,00
4. Mηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 793.768,57 791.537,98 2.230,59 790.468,57 790.468,00 0,57 3. Ειδικά αποθεματικά 0,00 0,00
5. Μεταφορικά μέσα 45.951,90 45.949,89 2,01 45.951,90 45.949,89 2,01 3α. Ειδικά αποθεματικά Ν 1892/90 αρ.23α 0,00 0,00
 6.  Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός 166.114,93 166.111,88 3,05 165.297,90 165.294,92 2,98 3β. Ειδικά αποθεματικά Ν 1892/90 Απ. Π 1172/97 ΑΤΕ 0,00 0,00
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3γ. Ειδικά αποθεματικά Ν 1892/90 αρ.23β 0,00 0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 1.638.019,05 1.475.252,55 162.766,50 1.633.902,02 1.435.154,85 198.747,17 4. Έκτακτα αποθεματικά 0,00 0,00
5.  Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων 585.855,80 585.855,80
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες 5α. Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο 0,00 0,00
   χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 6. Αποθεματικό για ίδιες μετοχές 0,00 0,00
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 0,00 0,00 614.023,09 612.260,00
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις 0,00 0,00
3. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων 0,00 0,00 V. Αποτελέσματα εις νέο
4. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων 0,00 0,00 Υπόλοιπο κερδών/ζημιών χρήσεως εις νέον 679.812,14 666.228,51
5. Γραμμάτια εισπρακτέα μακροπρόθεσμης λήξεως 0,00 0,00 Υπόλοιπο κερδών/ζημιών προηγούμενων χρήσεων 0,00 0,00
6. Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων 0,00 0,00 679.812,14 666.228,51
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 0,00 0,00
0,00 0,00 VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 162.766,50 198.747,17 1. Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων 0,00 0,00
2. Διαθέσιμα μερίσματα χρήσεως για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 0,00 0,00
Ι. Αποθέματα Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(AI+AII+ΑΙΙΙ+AIV+AV+AVI) 2.192.695,23 2.177.258,25
1. Εμπορεύματα 0,00 0,00
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή - υποπροϊόντα & υπολείμματα  988,66 1.429,50 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
3. Παραγωγή σε εξέλιξη 0,00 0,00 1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 0,00 0,00
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες- αναλώσιμα υλικά - ανταλλακτικά - είδη συσκευασίας 5.723,95 5.325,41 2. Λοιπές προβλέψεις 0,00 0,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 115.189,34 123.381,60 0,00 0,00
121.901,95 130.136,51
MEION:Προβλέψεις υποτιμήσεως αποθεμάτων 0,00 0,00 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
121.901,95 130.136,51 I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
ΙΙ. Απαιτήσεις 1. Ομολογιακά δάνεια 0,00 0,00
1. Πελάτες 650.773,31 650.773,31 661.483,62 661.483,62 2. Δάνεια τραπεζών 0,00 0,00
MEION:Προβλέψεις 0,00 0,00 3. Δάνεια ταμιευτηρίων 0,00 0,00
2. Γραμμάτια εισπρακτέα  0,00 0,00 4. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις 0,00 0,00
- Χαρτοφυλακίου 22.525,00 22.525,00 5. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς λοιπές συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις 0,00 0,00
- Στις τράπεζες για είσπραξη 0,00 0,00 6. Τράπεζες λογαριασμοί μακροπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων σε εγγύηση 0,00 0,00
- Στις τράπεζες σε εγγύηση 0,00 22.525,00 0,00 22.525,00 7. Γραμμάτια πληρωτέα μακροπρόθεσμης λήξεως 0,00 0,00
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση 0,00 0,00 8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 0,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) 0,00 0,00 Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 0,00 0,00
- Στο χαρτοφυλάκιο 425.366,81 357.662,13
- Στις τράπεζες για είσπραξη 0,00 0,00 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
- Στις τράπεζες για εγγύηση 0,00 425.366,81 0,00 357.662,13 1. Προμηθευτές 57.720,58 58.362,31
3β. Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση 0,00 0,00 2. Γραμμάτια πληρωτέα 0,00 0,00
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση 0,00 0,00 2α. Επιταγές πληρωτέες(Μεταχ.) 0,00 0,00
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων 0,00 0,00  3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων 0,00 0,00
6. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων 0,00 0,00  4. Προκαταβολές πελατών 0,00 0,00
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως 165.511,81 165.511,81  5. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη 16.109,41 23.538,69
8. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων 0,00 0,00  6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 4.818,80 5.193,17
9. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις εισπρακτέες στην επόμενη χρήση 0,00 0,00 7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση 0,00 0,00
10. Επισφαλείς - επίδικοι πελάτες & χρεώστες 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις 0,00 0,00
MEION:Προβλέψεις 0,00 0,00 9. Υποχρεώσεις προς λοιπές συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις 0,00 0,00
11. Χρεώστες διάφοροι 731.422,28 733.221,42 11. Πιστωτές διάφοροι 11.355,95 9.212,61
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων 0,00 0,00 12. Μερίσματα πληρωτέα 0,00 0,00
1.995.599,21 1.940.403,98 Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 90.004,74 96.306,78
III. Χρεόγραφα
1. Μετοχές 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  (ΓΙ+ΓΙΙ) 90.004,74 96.306,78
2. Ομολογίες  0,00 0,00
3. Λοιπά χρεόγραφα 0,00 0,00 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
4. Ίδιες μετοχές 0,00 0,00 ΙΙ. Έξοδα χρήσης δουλευμένα
0,00 0,00 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00
IV. Διαθέσιμα 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 0,00 0,00
1. Ταμείο  2.172,29 4.107,61 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί 0,00 0,00
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 260,02 169,76 0,00 0,00
2.432,31 4.277,37
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) 2.119.933,47 2.074.817,86
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0,00 0,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00
0,00 0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 2.282.699,97 2.273.565,03 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 2.282.699,97 2.273.565,03
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 0,00 0,00 1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων 0,00 0,00
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών 0,00 0,00 2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών 0,00 0,00
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις 0,00 0,00 3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις 0,00 0,00
4. Διάφοροι λογαριασμοί πληρωτέοι χρεωστικοί 0,00 0,00 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως  Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2014  Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης Ποσά κλειόμενης
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)  445.750,60 546.451,94 χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Μείον:Κόστος πωλήσεων 297.476,80 418.768,97 Καθαρά αποτελέσματα Χρήσης(κέρδη) 22.299,46 28.651,93
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 148.273,80 127.682,97 (+)Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγουμένης χρήσεως 665.282,75 647.313,14
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 0,00 0,00 Μείον:Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων 0,00 0,00
Μείον:Κόστος άλλων εσόδων εκμεταλλεύσεως 0,00 0,00 0,00 0,00 Μείον:Προβλέψεις υποτιμήσεως χρεογράφων 0,00 0,00
Σύνολο 148.273,80 127.682,97 Σύνολο 687.582,21 675.965,07
ΜΕΙΟΝ:1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 75.979,21 56.287,06 Μείον:Υπόλοιπο ακάλυπτων ζημιών μεταφερόμενο προς μέλλον συμψηφισμού 0,00 0,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 72.294,59 71.395,91 Σύνολο 687.582,21 675.965,07
Πλέον:Έσοδα (κέρδη/ζημίες) συμμετοχών σε κοινοπραξίες προ φόρων 0,00 0,00
          2.Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως 0,00 0,00 Μείον:1.Φόρος εισοδήματος 6.952,74 9.736,56
          3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως    48.361,85 48.361,85 48.361,85 41.087,31 41.087,31 41.087,31            2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 0,00 0,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 23.932,74 30.308,60 Μείον:Διαφορά αναπροσαρμογής ακινήτων  0,00 0,00
Πλέον:2.Εσοδα χρεογράφων 0,00 0,00 Κέρδη προς διάθεση 680.629,47 666.228,51
          3.Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών & χρεογράφων 0,00 0,00 0,00 0,00
Μείον:4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 0,00 0,00 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
Μείον:3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 1.287,01 1.287,01 1.287,01 1.656,67 1.656,67 1.656,67 1. Τακτικό αποθεματικό 817,33 945,76
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 22.645,73 28.651,93 2. Μέρισμα πρώτο 0,00 0,00
ΙΙ. Πλέον:Έκτακτα αποτελέσματα 3. Αφορολόγητο αποθ/κό άρ.20 Ν.1892/90 0,00 0,00
           1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 0,00 0,00 5. Αποθεματικά φορολογηθέντα για κάλυψη συμμετοχής σε επένδυση Ν 2061/98 0,00 0,00
           2.Έκτακτα κέρδη 0,00 0,00 6. Αφορολόγητα αποθεματικά Αρθ.22 Ν.1828/89 0,00 0,00
           3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 0,00 0,00 6α. Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα 0,00 0,00
           4.Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων 0,00 0,00 6β. Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ΄ειδικό τρόπο 0,00 0,00
0,00 0,00 6γ. Αφορολόγητα κέρδη τεχνικών & οικοδομικών επιχειρήσεων 0,00 0,00
           Μείον:  6δ. Αποθεματικά Ν 1892/90 αρθ. 23 0,00 0,00
           1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 206,27 0,00 6ε. Αποθεματικά υπέρ από πωλήσεις μεταφορικών μέσων 0,00 0,00
           2.Έκτακτες ζημίες 0,00 0,00 7. Αμοιβές από ποσοστά μελών Δ.Σ. 0,00 0,00
           3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 140,00 0,00 7α. Διανομή στο προσωπικό 0,00 0,00
           4.Προκαταβολές για έκτακτους κινδύνους 0,00 346,27 346,27 0,00 0,00 0,00 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο 679.812,14 665.282,75
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) 22.299,46 28.651,93 8α. Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κέρδη προηγούμενων χρήσεων) 0,00 0,00
Μείον:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 40.097,70 99.899,47 8β. Ζημίες χρήσεως εις νέον 0,00 0,00
           Μείον:Οι από αυτές ενσωματωμένες 680.629,47 666.228,51
                         στο λειτουργικό κόστος 40.097,70 0,00 99.899,47 0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 22.299,46 28.651,93
ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗΣ 30/4/2015
Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΟ ΜΕΛΟΣ  Ο  ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ  ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΕΛ.ΧΙΩΤΗΣ 
Α.Δ.Τ. Κ 119264 Α.Δ.Τ.  Π 035984 Α.Δ.Τ.  ΑΑ 029353
Α' ΤΑΞΗΣ -ΑΡΙΘ.ΑΔ.4290