ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ & ΣΙΑ AE ¨          
(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012  - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)          
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΘΕΝΤΑ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟ      
     Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ                Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    
        1.Έξοδα ίδρυσης & Α' εγκ/σης        4.975,63 4.975,61 0,02        Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ      
                       1.Καταβλημένο     635.610,00
     Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                  ΙΙΙ.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠ/ΓΗΣ-ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ    
     ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ                      2.Διαφορές αναπ/γης περιουσ. στοιχ.   263.159,74
        1.Γήπεδα-Οικόπεδα       126.914,63 0,00 126.914,63       ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    
        3.Κτίρια -τεχνικά έργα       505.269,02 341.231,28 164.037,74          1.Τακτικό Αποθεματικό    26.404,20
        4.Μηχανήματα-τεχν. Εγκαταστασεις                      5.Αφορολόγητα αποθεμ. Ειδικών διατ.   585.855,80
           & λοιπός εξοπλισμός       789.020,57 786.506,79 2.513,78        V.ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΙΣ ΝΈΟ    
        5.Μεταφορικά μέσα       45.951,90 45.949,89 2,01          Υπόλοιπο κερδών εις νέο   647.313,14
        6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός       161.572,05 161.567,42 4,63 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( ΑΙ + AIII + ΑΙV + AV ) 2.158.342,88
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙΙ)       1.628.728,17 1.335.255,38 293.472,79          
    Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                      
     Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ                      
        2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή         3.336,70            
        4.Α&Β Ύλες & είδη συσκευασίας         3.177,01       Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      
        5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων          124.679,21 131.192,92      Ι.ΜΑΚΡ/ΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
     ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ                    2.Δάνεια τραπεζών   0,00
        1.Πελάτες         663.901,68        ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
        2.Γραμμάτια εισπρακτέα         22.525,00          1.Προμηθευτές     32.769,12
        3α.Επιταγές εισπρακτέες(μεταχρονολ.)         214.241,78          5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη   19.703,60
       10.Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης          165.511,81          6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί   5.841,29
       11.Χρεώστες διάφοροι         732.012,40 1.798.192,67      11.Πιστωτές διάφοροι   7.044,96
   IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ             ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)   65.358,97
       1.Ταμείο         673,69            
       3.Καταθέσεις όψεως         169,76 843,45          
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ           1.930.229,04          
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ           2.223.701,85 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ   2.223.701,85
                     
                     
                     
  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ      ΤΟ ΜΕΛΟΣ      Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ     
                     
                     
                     
  ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ      ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ      ΧΙΩΤΗΣ ΣΤΕΛ.ΜΑΡΙΟΣ    
  ΑΔΤ Κ 119264     ΑΔΤ Π 035984     ΑΔΤ ΑΑ 029353